Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

17-12-2020: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κατά τον ν.4495/2017 σε  τετραώροφο διατηρητέο, νεοκλασικό κτίριο, στο ΚΕΑΤ- Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Καλλιθέα, 17.12.2020
Αρ. Πρωτ. : 3805

Προϋπολογισμός: 6.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
CPV: 71330000-0
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  κατ’ αποκοπή τιμή.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΕΗΔ1/739/15-12-2020 (ΑΔΑ:6ΙΜΣ469ΗΜΕ-Λ9Φ)  απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ προτίθεται να προβεί εκ νέου σε ανάθεση της τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών κατά το Ν.4495/2017 σε τετραώροφο διατηρητέο, νεοκλασικό κτίριο, συμπεριλαμβανόμενης μελέτης στατικής επάρκειας ιδιοκτησίας του Παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 32.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης, Βασιλίσσης Όλγας 32, 54641 μέχρι την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14.00.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ