Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)  - Ν.Π.Δ.Δ., με την  αρ. πρωτ. 1891/15-07-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, καλεί  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να του υποβάλουν μέχρι και 28-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα  2:30 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια 500.000 φύλλων ειδικού συνεχόμενου χαρτιού braille, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00 ευρώ.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πατήστε εδώ