Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών προκυρήσσει συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Τ. στην Καλλιθέα Αττικής καθώς και του Παραρτήματος του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού €  17.074,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, για το χρονικό διάστημα από 20/10/2019 έως και 31/12/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά  μόνο  βάσει  τιμής ,   με  δικαίωμα  μονομερούς  εκ μέρους του Κ.Ε.Α.Τ. παράτασης  μέχρι και 29/2/2020. 

 

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.