Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα και του παραρτήματος του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη οι προσωρινοί πίνακες των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και ο πίνακας απορριπτέων της υπ' αρίθ. πρωτ. 5211/20-11-2017 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων πλήρωσης θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 319 Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ